Skip to main content
Unknown Component
civid: 5c827c15c0a2b8703a937041
name: plugins_common_social_share (widget)
Færder

Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark ligger i Færder kommune i Vestfold. Nasjonalparken skal verne verdifull natur, kulturminner og kulturlandskap. Naturen i Færder nasjonalpark er formet av menneskers aktivitet gjennom flere tusen år. Spor etter fastboende, fiske, enkelt jordbruk, skipsfart, krig og fraflytting kan ses overalt. Samtidig har området en svært mangfoldig flora og fauna. Her lever planter og insekter som knapt finnes andre steder.

Færder nasjonalpark omfatter 340 kvadratkilometer fastland, øyer, skjær og havbunn i Færder kommune. Den strekker seg fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør. Øyene sør for Hvasser, Verden ende og Moutmarka inngår i nasjonalparken. Midt i Oslofjorden grenser Færder nasjonalpark til Ytre Hvaler nasjonalpark.

Friluftsliv
Færder nasjonalpark er et av landets aller viktigste områder for kystnært friluftsliv, og store arealer er sikret som offentlig eide friluftsområder. Båtturer, padling, fotturer og bading er populære aktiviteter her. I tillegg til å være et viktig nærområde for fastboende og hytteiere, gjør nærheten til Tønsberg by og det tettbefolkede Oslo-området at Færder nasjonalpark blir mye tatt i bruk.

Landskapet
Færder nasjonalpark er et særegent skjærgårdslandskap, som er et resultat av arbeidet som de enorme ismassene utførste i kvartærperioden. Området er rikt på geologiske formasjoner som rundsva, svaberg, sigdbrudd, jettegryter og en rekke andre former. På Sandø finnes et stort og kararkteristisk flyvesandområde.

Sjøbunnen
Sjøområdene i nasjonalparken er svært varierte, fra gruntvannsområder i skjærgården ut til de dype sjøområdene lenger fra land. I de grunne områdene er det store tareskoger og frodige ålegrasenger som er viktige oppvekstområder for fisk. På dypet finner vi spennende sjøbunnlandskap med store fjellkløfter og flate bløtbunnsområder. Denne variasjonen gir grunnlag for et mangfoldig dyre- og planteliv på sjøbunnen.

Planter og dyr
Flere viktige hekkeområder for sjøfugl inngår i nasjonalparken. Den er også hjem for en svært mangfoldig planteflora og insektfauna. Særlig viktige områder er Sandø, Bolærne, Østre Bustein og Moutmarka. Færder nasjonalpark er en biologisk hotspot med totalt 309 registrerte rødlistearter. Her kan du finne kammarimjelle, gul hornvalmue, kjempestarr og jordbærkløver, i tillegg til kritisk truede sommerfuglarter som okerdvergmåler og prikkrutevinge. Sjeldne og truede arter av sopp, alger og edderkoppdyr lever også her.

Landbruk
Tidligere var det mye beitedyr i nasjonalparken, og det er fortsatt sauer og storfe på noen av øyene. Dette er viktig for å vedlikeholde det åpne landskapet, og for å sikre viktige naturtyper. Det er gårdsbruk med fast bosetting på Søndre og Nordre Årøy og på Bjerkøy, men gårdstunene inngår ikke i nasjonalparken.

Skjærgården utenfor Nøtterøy og Tjøme ble i 2009 utpekt som et utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Denne betegnelsen brukes om områder som er skapt av mennesker i samspill med naturen. Etter hvert som det tradisjonelle jordbruket forsvinner, vil landskapet endres. Det er viktig at vi vedlikeholder kulturlandskapet som en del av vår kulturarv.

Kulturminner
Mennesker og husdyr har bodd i skjærgården gjennom mange hundre år, og har satt sitt preg på den. Rester av bygninger og skipsvrak forteller noe av historien. Færder nasjonalpark er rikt på kulturminner, både over og under vann. Eksempler på kulturminner og kulturmiljøer er russerfangeleiren, husmansplassene Nordre Jensesund og Rønningen, Kompassrosen på Østre Bolæren, Fulehuk fyr og deler av gårdsbebyggelsen på Søndre Årøy.

BESØK NASJONALPARKEN
Færder nasjonalpark er lett tilgjengelig både med båt, bil og kollektivtransport. På Verdens ende kan man kjøre privatbil helt ut til grensen for nasjonalparken, noe som gjør at Færder nasjonalpark kan oppleves av alle.

TA HENSYN! All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Forlat området slik du selv ønsker å finne det!

DU KAN...
Telting er tillatt i inntil to døgn 150 meter fra hus og hytte. Telting er ikke tillatt i sjøfuglområdene, Ruseodden på Østre Bolæren, Sandø, Østre Bustein og Moutmarka. Færder nasjonalpark har laget et kart over områder du kan telte. 

Bålbrenning er kun tillatt i spesielt tilrettelagte anlegg eller på løsmasser uten vegetasjon fra 15. oktober til 15. april – bålbrenning er forbudt på svaberg eller annet fast fjell hele året. Bruk av grill er forbudt direkte på underlaget.

Badeliv er naturligvis tillatt. Det samme er rydding av ilanddrevet tang og tare på mye brukte badeplasser.

Det er forbudt å fiske torsk hele året. Annen fiske er helt i orden, bare du holder deg innenfor de regler som er fastsatt av fiskerimyndighetene. Skjellsanking til eget bruk i samsvar med gjeldende lovverk er greit. Jakt er også tillatt så lenge du holder deg til jaktsesonger og regelverket for øvrig.

Bær og matsopp kan plukkes til eget bruk.

Blomster og vanlige planter kan også plukkes til eget bruk, bortsett fra i det tidligere plantefredningsområdet i Kjøkkenbukta på Østre Bolæren.

MEN HUSK AT ...
Fartsgrensen til sjøs er 5 knop innenfor 100 meter fra land, og ellers 30 knop innenfor de ytterste øyer. Farten skal alltid tilpasses forholdene, så det ikke skjer ulykker eller oppstår skader. 

Motorferdsel på land er ikke tillatt, med noen unntak for jordbruk og enkelte andre formål.

Forurensning og forsøpling av alle typer er naturligvis ikke tillatt. Vannscooter er forbudt. Det samme gjelder unødig støy ved bruk av motordrevet modellfly og liknende.

Det er båndtvang for hunder i hele nasjonalparken i perioden 1. april til 15. oktober. I sjøfuglområdene (sone B) gjelder båndtvangen hele året. Fuglelivet i sjøfuglområdene må ikke forstyrres. I disse områdene er ferdsel på land og inntil 50 meter fra land ikke tillatt i hekkeperioden 15.04 – 15.07. Hi, reir, hekke- yngle- og gyteplasser er vernet mot skade og unødig forstyrrelse.

Utsetting av dyr på land og i vann er forbudt.

Kulturminner skal behandles med respekt og beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner må ikke flyttes eller fjernes.

Det er forbud mot en rekke fysiske inngrep og tiltak i nasjonalparken. Disse er nærmere gjennomgått i verneforskriften og forvaltningsplanen.

Kilde: Færder nasjonalpark - Fylkesmannen i Vestfold 

Kilde: Visit Vestfold

0

Færder nasjonalpark

Senest besøgte sider