Skip to main content

Juridiske betingelser

Generelle vilkår og betingelser

1.0 www.visitnorway.com vilkår og betingelser

1.1 Innovasjon Norge (herefter "IN") udgiver en hjemmeside på www.visitnorway.com (herefter "Webstedet"). Webstedet er en online portal, der indeholder oplysninger om Norge som turist- og mødedestination, samt opslagstavler og andre tjenester, hvor folk udenfor IN’s kontrol kan bidrage med mening og information. Webstedet indeholder information om produkter og/eller tjenester fra tredjepart, og kan give adgang til information og tjenester fra tredjepart ("Tredjepartsindhold"). Din brug af Webstedet forudsætter, at du godtager vilkårene og betingelserne som angivet nedenfor.

1.2 Vilkår og betingelser for brug af Webstedet. Denne side angiver de vilkår og betingelser, som gælder for brug af dette Websted. Læs denne side grundigt, før du besøger eller bruger andre dele af Webstedet. Ved at besøge Webstedet accepterer du at være bundet af de vilkår og betingelser, der er anført nedenfor. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse vilkår og betingelser må du ikke besøge eller bruge Webstedet. IN kan ændre disse vilkår og betingelser når som helst ved at opdatere dette opslag. Du skal besøge denne side og gennemgå betingelserne med jævne mellemrum, for de regulerer din brug af dette Websted og er bindende.

1.3 Du accepterer at gennemgå aftalen med jævne mellemrum for at være opmærksom på sådanne ændringer, og din fortsatte brug af Webstedet anses for at være din afgørende accept af den ændrede aftale. Du accepterer også, at det ikke på nogen anden måde er IN's ansvar at gøre dig opmærksom på eventuelle ændringer der er foretaget til disse vilkår og betingelser. Endvidere er det alene dit ansvar at sikre, at du læser disse vilkår og betingelser regelmæssigt.

2.0 Din brug af Webstedet

2.1 Du er indforstået med at IN, med undtagelse af information, produkter eller tjenester som klart er identificeret som leveret af IN, ikke driver, kontrollerer eller står inde for information, produkter eller tjenester andre steder på internettet på nogen måde, uanset om der er links til dette på Webstedet.

2.2 IN garanterer ikke, at din adgang til eller brug af Webstedet vil være uafbrudt eller fejlfri, eller at fejl i tjenesten vil blive rettet.

2.3 Du accepterer at IN ikke kan garantere, at filer, der kan downloades via Webstedet eller andre hjemmesider IN linker til, er fri for virus, orme, trojanske heste eller anden kode, der kan have inficerende eller destruktive egenskaber. Du er selv ansvarlig for at iværksætte tilstrækkelige procedurer og kontroltiltag for at forhindre tab af enhver slags som følge af sådanne infektioner, virus etc.

3.0 Copyright, Licenser og Indsendte idéer

3.1 Copyright © Innovasjon Norge. IN har enten ophavsret til underliggende HTML, tekst, lydklip, videoklip og andet indhold, der stilles til rådighed for dig på dette Websted, eller ret til at bruge sådant indhold. IN tillader hermed personer at se materialet på dette Websted og, i det omfang det er nødvendigt for at få lovlig adgang til og bruge tjenesterne på dette Websted til personlige formål, til elektronisk at kopiere, gemme og udskrive i papirform dele af dette Websted. Du må ikke kopiere, reproducere, genudgive, uploade, sende, overføre, ændre, videresælge eller distribuere på nogen måde Webstedets materiale, herunder tekst, grafik, kode og/eller software uden forudgående skriftlig tilladelse fra IN.

3.2 Begrænset licens. IN giver dig begrænset licens til på din computer at vise, udskrive, downloade og bruge alle offentligt tilgængelige oplysninger på dette Websted til ethvert lovligt formål. Andet indhold, såsom logoer, billeder, diagrammer og lignende stilles til rådighed for dig på dette Websted, til ikke-kommercielle, personlige formål og på betingelse af, at: Du ikke ændrer sådant indhold, og at du på alle kopier af sådant indhold inkluderer og viser IN som ophavsret samt denne begrænsede licens. Intet i dette afsnit skal fortolkes som overdragelse af ophavsret, ret til varemærker eller andre immaterielle rettigheder som tilhører IN eller anden person, som har ophavsret eller andre immaterielle rettigheder til indhold på denne hjemmeside.

3.3 Du har under ingen omstændigheder lov til at udgive, genudgive, redistribuere eller på anden måde reproducere noget af indholdet på Webstedet i noget format til tredjepart.

3.4 Du kan gemme og indsende materiale til alle Webstedets offentlige områder, såsom opslagstavler og e-maillister (herefter "Indsendte Materialer"). Du accepterer at give IN en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspændende og permanent licens til at reproducere, distribuere, overføre, skabe afledte værker af, offentligt at fremvise og offentligt at bruge alle materialer og anden information via alle nuværende eller kommende medier.

3.5 Du giver også IN ret til at bruge dit navn i forbindelse med de Indsendte Materialer og andet information samt i forbindelse med alt reklame-, kampagne- og markedsføringsmateriale i forbindelse hermed. Du accepterer, at du ikke har ret til at fremsætte krav overfor Selskabet for enhver påstået eller faktisk krænkelse eller misbrug af enhver tingslig ret i din kommunikation med visitnorway.com.

3.6 Du bør ikke dele, tagge eller udgive indhold, der overtræder andres rettigheder. Påstået ulovligt og/eller stødende indhold vil blive fjernet straks efter meddelelse til visitnorway.com

4.0 Varemærker

4.1 IN, visitnorway.com og andre produktnavne, firmanavne, varemærker, logoer og lignende nævnt på Webstedet tilhører deres respektive ejere. Alt sådant indhold er beskyttet af den intellektuelle ejendomsret og ophavsret i Norge og udenlandske jurisdiktioner. Uautoriseret brug af indholdet kan krænke gældende ophavsret, varemærker eller andre immaterielle love eller andre love.

Det tilstræbes at holde informationen på visitnorway.com så nøjagtig som muligt, men rigtigheden af ​​informationen kan ikke garanteres. Informationen på dette Websted kan indeholde unøjagtigheder eller trykfejl. Informationen kan ændres eller opdateres uden varsel. Dette Websted udgør ikke et tilbud eller en kontrakt. Priser og informationens tilgængelighed kan ændres uden varsel.

Enhver kommunikation eller materiale, som du sender eller overfører til IN over internettet, er og vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet. Ved at sende personlige oplysninger til IN, herunder, men ikke begrænset til; navn(e), adresse(r), telefonnummer(-numre), e-mailadresse(r), identifikationsnummer(numre); giver du udtrykkeligt tilladelse til IN og dets partnere til at anvende sådanne oplysninger til ethvert lovligt formål.

Ved at sende kommunikation eller materiale til dette Websted accepterer du, at IN og dets tilknyttede selskaber kan bruge din kommunikation som materiale til ethvert formål, herunder reproduktion, transmission, offentliggørelse, udsendelse og udstationering. IN og dets tilknyttede selskaber har ikke ansvar for at svare på meddelelser, der sendes til dette Websted.

Endvidere er det strengt forbudt at indsende eller overføre ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller blasfemisk materiale eller materiale, som kan udgøre eller opfordre til adfærd, som ville blive betragtet som en strafbar handling eller en overtrædelse af lovgivningen. Du accepterer at IN og enhver tredjepart nævnt på dette Websted ikke kan holdes ansvarlig overfor dig for tab eller skader, herunder direkte, indirekte eller specielle skader eller følgeskader eller tab af data eller tab af fortjeneste, selvom IN eller eventuel tredjepart er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller tab.

5.0 Generel ansvarsbegrænsning

5.1 IN udgiver Webstedet på et "som det er" basis (as is), og kan ikke holdes ansvarlige for andre hjemmesider, som du kan få adgang til via Webstedet eller som linker til dette Websted. Når du åbner en hjemmeside udenfor Webstedet skal du være klar over, at det er uafhængigt af dette Websted og at IN ikke har nogen kontrol over indholdet på den hjemmeside. Hertil kommer, at links til andre hjemmesider fra dette Websted ikke indebærer, at IN godkender eller accepterer noget ansvar for indhold eller brug af sådanne hjemmesider.

6.0 Skadesløsholdelse

6.1 Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og beskytte Webstedet, dens bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, leverandører og eventuelle tredjepartsinformationsudbydere fra og mod alle tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder sagsomkostninger: - (i) som følge af overtrædelse af disse vilkår og betingelser (herunder forsømmelig eller ulovlig adfærd) af dig eller nogen anden person som besøger Webstedet og dets tjenester; (ii) som opstår som et resultat af filer der downloades fra Webstedet eller fra steder der linkes til; og, (iii) som opstår som følge af en handling, der tages som enten en direkte eller indirekte følge af information, meninger eller andet materiale på Webstedet eller genereret fra Webstedet og dets tjenester. Det er alene dit ansvar at vurdere nøjagtigheden, fuldstændigheden og nytten af ​​alle meninger, serviceydelser, merchandise og anden information via hjemmesiden og dets tjenester eller på internettet generelt.

7.0 Jurisdiktion og tvister

7.1 Denne aftale er underlagt og fremstillet i fuld overensstemmelse med lovgivningen i Norge.

7.2 Du accepterer, at enhver juridisk handling eller proces mellem IN og dig vedrørende denne aftale eller parternes forpligtelser i henhold hertil udelukkende kan anlægges ved en kompetent domstol i Norge.

7.3 Såfremt IN undlader at anvende eller håndhæve visse dele af denne aftale skal det ikke opfattes som et afkald på aftalen som helhed.

7.4 Hvis dele af vilkårene og betingelserne ikke kan håndhæves (herunder eventuelle bestemmelser, hvor vi fraskriver vores ansvar over for dig), påvirker dette ikke nogen anden del af disse vilkår og betingelser.